Gutenberg


featured news

ພະແນກສາທາລະນະສູກແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຍ່າງມາລາທອນ ເພື່ອສຸຂະພາບ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຕ້ານເອດສ໌ສາກົນ

ພະແນກສາທາລະນະສູກແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຍ່າງມາລາທອນ ເພື່ອສຸຂະພາບ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຕ້ານເອດສ໌ສາກົນ

ເຊົ້າວັນທີ 23/12/2020, ພະແນກສາທາລະນະສູກແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຍ່າງມາລາທອນ ເພື່ອສຸຂະພາບ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຕ້ານເອດສ໌ສາກົນ

You may have missed